Tilbake
Cover image

Aker Solutions

Klimaendringer er en global utfordring. Samtidig skaper befolkningsvekst og forbedret levestandard et energi- og ressursbehov som fører til økte klimautslipp. Utslippene øker til tross for satsing på energieffektivisering og fornybare energikilder. 

Fossile kraftverk og annen industri, som sement, smelteverk, gjødselproduksjon og avfallsforbrenning, står for enorme mengder utslipp av klimagasser på verdensbasis. Vi er nødt til å redusere disse utslippene for å nå togradersmålet i Parisavtalen. I følge Norsk Prosessindustri vil ca. 60 prosent av utslippsreduksjonene være avhengig av karbonfangst og -lagring (CCS). CCS er derfor en viktig og nødvendig del av klimaløsningen.

Verdenssamfunnets store oppgave handler om å utvikle kostnadseffektiv teknologi, regelverk og kommersielle rammebetingelser som gjør det mulig å bygge ut karbonfangst og -lagring i stort nok omfang. Aker Solutions har i mer enn 20 år utviklet kunnskap og teknologi for karbonfangst, og står i dag klar til å levere effektive fullskala fangstanlegg til markedet. Selskapet har gjennom Sleipner-prosjektet utviklet en løsning for Statoil, som har demonstrert sikker CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel siden 1996. Aker Solutions har bygget og driftet fangstanlegget på Mongstad, og utvikler nå også løsninger for Yara og Norcem basert på egen fangstteknologi. Eksempelvis vil anlegget for Norcem i Brevik kunne fange 400 000 tonn CO2 per år, noe som tilsvarer klimaeffekten av å fjerne over 200 000 bensinbiler fra norske veier. 

Karbonfangst og -lagring er kritisk for å nå verdens klimamål. Aker Solutions har investert om lag 400 millioner kroner i forbedret fangstteknologi.  Teknologien er robust, velprøvd og klar til bruk.

Relaterte Artikler